De Tweede Termijn Algemeen Beschouwd

Voor de tweede avond op rij verzamelden we ons voor een avond vergaderen. Gisteren werd er uitgebreid betoogd en beschouwd, en reageerde het college. Vandaag zou er verder gedebatteerd worden. Dachten we. Interrumperen mocht eigenlijk niet. Met als gevolg een wat tegenvallende tweede termijn. Voor de statistieken heb ik ook verhelderende vragen (dat mocht wel, en sommigen vermomden hun interruptie daarom als vraag) meegerekend. Met extreme vooroordelen: de Tweede en uiteindelijk zelfs Derde Termijn, en de uitslag van de InterruptieAward. Hoe levendig is de debatcultuur in Gouda?

Dit keer zat ik wat sneller in de aanslag met mijn apparatuur, dus kon ik ook makkelijker meeschrijven. Als eerste kwamen de indieners van moties en amendementen aan bod. Het aantal was beperkt, twee amendementen en vijf moties. Mijn eigen motie over Open Standaarden en Open Source was de eeste ingediende motie, dus mocht ik al van wal steken terwijl we nog probeerden te achterhalen wat de SP nou precies wilde met z’n amendementen en moties. Aangezien het meeste al over de mail was uitgelegd hield ik het kort, het ging mij om als raad een (ondersteunende) uitspraak te doen over het beleid om van OS/OSS gebruik te maken in de gemeente.

Na mij volgde D66 met een amendement en een motie. Zoals logisch voortvloeide uit hun eerste termijn wilden ze Gouda Ontmoet schrappen uit de begroting. Dat het geen haalbare kaart was kon al uit de eerste termijn worden opgemaakt, maar ze deden daarmee wel iets wat veel raadsleden nalaten: boter bij de vis. Je wil het anders, dus amenderen! De status van de motie van de SGP (politiepost in de binnenstad) was onduidelijk: wel of niet ingediend? Het gaat soms ook snel, en zeker als de moties en amendementen pas die middag over de mail zijn gegaan moet je soms ad hoc fractievergaderen.

Dan de tweede termijn, in dezelfde volgorde als gisteren. De PvdA trapte weer af. Dit keer dus wel meegeschreven, ik hoef Ria Caljouw niet te kort te doen. Het Huis van de Stad, en meer in het algemeen de stijgende bouwkosten in de Spoorzone, zijn nog een bron van zorg. Als er een ander besluit genomen wordt moet de raad zich daar over uitspreken. Dat moet ook gebeuren als er door het afstoten van panden activiteiten in buurten verdwijnen. Met Het Segment zit het wel goed, met leerplicht niet. Ze willen €30.000 oversluizen van Gouda Ontmoet naar de leerplicht. Er is officiëel nog geen amendement ingediend, dus even afwachten wat daarmee gebeurt. Positief: de PvdA wil zich niet van tevoren vastleggen op de huidige financiële kaders voor armoedebeleid – gezien de partij niet helemaal vreemd, maar in het kader van de financiële degelijkheid die de partij altijd zegt na te streven wel opvallend. Er is een poging tot interruptie van de SP als het over hun motie gaat, die tellen we gewoon mee voor de statistieken.

Laura Werger van de VVD keek even verlekkerd naar het wethoudersspreekgestoelte, alvorens het nederige raadsspreekgestoelte aan de andere kant van de zaal toch te gebruiken. Haar tweede termijn concentreert zich op de lasten voor de burger. Ze vindt de verlaging van de OZB blijkbaar niet ver genoeg gaan, snapt de rioolheffing blijkbaar nog steeds niet (het moet kostendekkend én het tarief moet omlaag, dat kan dus niet), en alle burgers moeten maar meebetalen aan het parkeren, in plaats van alleen de parkeerder. Misschien dat het bij de natuurlijke achterban van de VVD aanslaat (net als VVD-bashen op een GroenLinks blog), ik vond het een zwak verhaal. Er was 1 poging tot interruptie van GroenLinks, die in de kiem wordt gesmoord door de “ik zie graag een levendig debat” voorzitter. Mooi dat ik ‘m tel, waarmee de VVD zich in de top der onderbrokenen schaart.

Het is de schuld van het CDA dat we hier voor de tweede avond zitten, en Wim Hillenaar is er nog blij mee ook. Ik ook trouwens, ben het met hem eens dat we de begroting niet moeten afraffelen. Alcoholmatiging komt nog een keer terug (bij de borrel na toch eens iets over vragen?), evenals de defribilatoren. Dat laatste is mooi, maar uiteindelijk bepaalt vooral de snelle aanwezigheid van iemand die ingrijpt je overlevingskans, en natuurlijk je gesteldheid: slechts een paar procent van de mensen die een hartaanval krijgen is een jonge vrouw als in het spotje. De motie OS/OSS wordt gesteund met de gevleugelde woorden van Dirk Barth: “voor zover ik het begrijp ziet het er goed uit”.

De fractie van Gouda’s 50+ partij wil weten wat het college doen aan betere communicatie. De nieuwe werkwijze van de raad vinden ze maar verwarrend, en 50+ kan zich daardoor niet meer profileren. Er moet nog een ouderenadviseur bij. Misschien ook wel iets voor 50+. We moeten ook beter naar adviezen luisteren, vooral als het 50+ uitkomt (afgaande op het voorbeeld).

Omdat de “d” weer in de dag zit mag de ChristenUnie nu wel op de juiste volgorde aan de beurt komen. Gerard Schotanus proeft consensus over de zorgen over financiën. Hij verwacht volgend jaar beter onderhoud van het groen. Gouda Ontmoet moet op de raadsagenda komen om inhoudelijk te bespreken. Hij constateert met ironische grijns dat de vergaderingen waar niet zoveel publiek bij is, zoals vanavond, vlotter en minder verwarrend verlopen dan de andere bijeenkomsten.

De SP is niet tegen Work First. Opvallend, want dat was volgens mij eerder nog een breekpunt voor ze. Het moet dan wel de positie van de werkzoekende verbeteren en helpen bij duurzaam werk. De SP steunt al de eigen moties. Over het amendement om de kwijtschelding voor hondernbelasting niet te schaffen geeft hij aan dat een afsterfbeleid ook goed is. Gegniffel uit de zaal.

De Stadsvisie 2020 is de opener van GroenLinks. Hilde Niezen wil in het voorjaar een voorstel zien om dat traject te beginnen, want je bent wel even bezig. Over de gevolgen van het afstoten van panden moeten we blijven nadenken, we zijn blij met de toezegging van de wethouder dat de organisaties niet de dupe mogen worden. Ook groen mag niet de dupe worden, hoe zit het met de controle op de uitvoering van onderhoud? We staan achter Gouda Ontmoet, dat is uitvoering van het bestuursakkoord, en zijn verbaasd dat de PvdA daar geld vandaan wil halen. Aangezien het om een klein bedrag gaat kunnen we onze tijd beter steken in het ontmoeten in plaats van praten over ontmoeten. Ook wij willen indien nodig best meer geld uittrekken voor Armoedebeleid, maar nu nog niet vooruitlopen op die discussie. Wat kost de uitvoering van het amendement van de SP over het behouden van de kwijtschelding voor hondenbelasting ons eigenlijk?

Handhaven! Daar blijft GBG op hameren. Ze willen meer weten over de PC Bothstraat, wat heeft het nutteloze gegraaf gekost. Ze zullen tegen de begroting gaan stemmen: het weerstandsvermogen op de rand, dat vinden ze te eng. De belastingen mogen niet verder omhoog. Er is ook verbazing over verpleeghuis Midden-Willens: gisteren nog niets bekend, vandaag in de krant dat het niet doorgaat. Liegt de wethouder of de krant?

De verbazing over het verpleeghuis wordt gedeeld door D66. Verder willen ze geen geld uitgeven aan Gouda Ontmoet, vandaar hun amendement. Ze weten niet precies wat Gouda Ontmoet nu betekent, omdat het nog niet inhoudelijk is besproken. De motie OS/OSS steunen ze wel, omdat ze niet precies weten wat het betekent. Ik kan het niet laten erop te wijzen dat ze dan ook vóór Gouda Ontmoet horen te zijn. Toch stiekem geïnterumpeerd.Het amendement van de SP mag geen euthanasie van het hondenbeleid betekenen.

Tot slot de gehele SGP-fraktie, met een blijde boodschap. Blijheid over de vrijwilligers die eerder op de avond werden bediend door raadsleden en college, blij dat 50+ de positie van de raad minder somber inziet dan de dag ervoor. Verbazing dat er zo weinig zorg over sociale woningbouw is uitgesproken, met name richting de PvdA. Alcoholpreventie komt weer langs. Gelukkig heb ik al een wijntje op vanmiddag. Nu nog aandacht voor schuld- en gokpreventie. Er mag geen geld uit de Algemene Reserve naar het Huis van de Stad. Een interruptie van D66 zorgt voor een mooie uitgangspositie van de SGP in de Interruptiemeter richting de tweede termijn van het college.

Die begint met raadsvoorzitter/collegevoorzitter/burgemeester Wim Cornelis, die zegt een liefhebben van debat te zijn. Om me heen wordt gestuiterd: waarom mogen we dan niet interrumperen?! Het Huis van de Stad komt wel goed. ‘s Middags vergaderen heeft zijn voorkeur, er komt een tijdelijke politiepost en voor een permanente komen we er wel uit, een nieuwe Stadsvisie is wel aantrekkelijk, maar toch maar niet. In dit verhaal scoort hij 3 eigenlijk-geen-interrupties, van GBG, SGP en CU.

Wethouder Janssen legt het allemaal nog een keer uit: belastingen, parkeertarieven. Honden kosten €0,23 per dag. Hilde Niezen interrumpeert hier omdat wij wilden weten wat we aan opbrengsten kwijtraken als het amendement van de SP wordt aangenomen. Dat is €17.000. Ons is het dat wel waard. Janssen is blij met de motie OS/OSS. D66 wil direct weten of de motie dan overbodig is, maar dat is dus niet zo. Hij wil nog duidelijk horen wat de VVD nou bedoelde met het college dat zich niet aan de beloftes houdt.
Voor wethouder Keulen is het wat makkelijker, hij hoeft eigenlijk alleen maar de motie van D66 over het inventariseren van alle activiteiten en panden te ontraden, want dat was al eens gedaan. Hij voelt zich wat aangevallen door de motie en bijt stevig van zich af – D66 heeft immers altijd vóór de gewraakte besluiten gestemd?

Het AD zat fout, zo vertelt wethouder Kastelein, voor de tweede avond op rij de Meest Gestropdaste Wethouder. Het college heeft nog geen besluit genomen over het verpleeghuis in Midden-Willens, wel is er gesproken over de mogelijkheden mocht het niet doorgaan. GBG interrumpeert, blijkbaar mag dat nu allemaal weer want de scores vliegen heen en weer op de Interruptiemeter. De zorg over hoe er met groen wordt omgegaan wordt gedeeld, onze vraag over hoe er met meldingen wordt omgegaan (de gemeente verwijst naar Cyclus, en Cyclus naar de gemeente) niet echt beantwoord (meldingen bij het Meldpunt Openbaar Gebied worden door Cyclus opgepakt). Hij vraagt wat nou de vraag is van Ed de Lange, en scoort daarmee een interruptie van 50+.

De belangstelling voor het Segment wordt gekoesterd door wethouder Menkveld. Met de leerplicht gaat het goed, extra geld is niet nodig. Voor Gouda Ontmoet is het makkelijker om over de inhoud te praten als het geld voor komend jaar al geregeld is, er komt een uitvoeringsprogramma zodat het minder abstract is. Zowel PvdA als CDA pogen een interruptie, maar nu is het uit met de pret. Net als Wim Cornelis een enorme sprong in het klassement heeft gemaakt. Toeval? I think not. Wel stelt hij direct een derde termijn voor om de raad te kunnen laten reageren.

Tot slot mag wethouder Suijker reageren, vandaag in kek wit jasje. De motie van de SP over de WSW is sympathiek, maar overbodig. De motie over een Armoede Effect Rapportage komt te vroeg, past beter in het armoedebeleid. De 50+-partij interrumpeert over de ouderenadviseur.

Vlot door naar de ingelaste Derde Termijn. Eerst nog even de tussenstand: in de raad staat de SGP fier aan kop als het om interrupties plaatsen gaat, hoewel de top van het dagklassement wordt bevolkt door GroenLinks en D66. Aan de collegekant zijn Menkveld, Suijker en Cornelis de koplopers, en is Cornelis dankzij die fenomenale tri-nterruptie de leider van het dagklassement. In deze volgorde gaan we de eindsprint in.

De PvdA wil over Gouda Ontmoet praten en de leerplicht monitoren. Voor een amendement voor de leerplicht was geen steun.

De VVD heeft niet gezegd dat het college zich niet aan haar beloftes hield. Janssen reageert, en voor de spanning neem ik die mee als interruptie. Er volgt een onderonsje tussen Janssen en Laura Werger over wat ze nou wel of niet zou hebben gezegd, hoe ze het bedoeld had als het al dan niet zou zijn gezegd, enfin, even wat entertainment tussendoor waar Janssen de VVD van mij wel met rust had mogen laten. Laat ze lekker wat ruigs zeggen (als ze het al hebben gezegd, maar de meesten hadden Werger toch echt horen zeggen dat het college zich niet aan haar beloftes hield).

Het CDA vindt een politiepost in de binnenstad leuk, en scoort gelijk een interruptie van Cornelis. Ook de ChristenUnie is blij met de toegezegde tijdelijke politiepost, maar hier reageert Cornelis niet op. Goede poging, geen punten voor het klassement. De SP trekt Motie 4 (WSW) in, handhaaft de rest. Over de Stadsvisie komt GroenLinks zelf maar met een voorstel, steun voor het amendement van de SP over hondenbelasting, zou ook uit meevaller WWB betaald kunnen worden.
GBG heeft behoefte om over de riolering te praten, maar dan via schriftelijke vragen. Het AD zat dus fout, maar de aannemer weet blijkbaar meer dan het college. Cornelis interrumpeert omdat hij in de woorden van Arnold Jue de suggestie proeft dat het college meer weet en dus niet de waarheid zou hebben gesproken. Loopt met een sissertje af.

D66 heeft weer wat geleerd. Het amendement wordt ingetrokken, met de hoop voortaan over de inhoud te kunnen praten voor er geld wordt uitgetrokken. Ze geven aan niet weg te lopen voor de besluitvorming over het afstoten van panden, maar nu er onrust ontstaat moet er op korte termijn inzicht komen in de situatie.

De SGP handhaaft de motie over de politiepost.

Wethouder Janssen komt nog terug op de hondenbelasting en geeft aan dat de meevaller WWB nodig is om risico’s af te dekken. Vlak voor stemming geeft D66 aan dat de motie wordt gewijzigd in een knelpunteninventarisatie. Wij vinden dat er eigenlijk nog meer weg moet, maar dan wordt er al gestemd. In de verwarring stemmen zowel PvdA als GroenLinks verdeeld, wat de stemming over de politiepost nog spannend maakt. De tegenstem van Pierre “redt” het college. De motie over Open Standaarden wordt unaniem aangenomen, onze steun aan het SP-amendement tegen de opheffing kwijtschelding hondenbelasting hielp niets voor het resultaat. De begroting wordt met tegenstemmen van de VVD en GBG aangenomen.

De einduitslag van de interrupties:

De InterruptieAward

Opvallend: Siebe Keulen kon als enige zijn verhaal doen zonder onderbrekingen. Maar, wie niet onderbroken wordt heeft blijkbaar weinig spectaculairs te melden. Namens het college brak Cornelis 2 keer inhoudelijk in (dus los van zijn rol als voorzitter). Zowel hij, Menkveld als Suijker werden het meest onderbroken. Op grond van zijn eigen voortvarendheid wint hij wat mij betreft de InterruptieAward 2007 als deelnemer namens het college. Overduidelijk aan kop bij de raadsfracties is de voltallige SGP-fraktie,die 3 keer inbrak en 1 keer werd onderbroken. De VVD was vooral doelwit, terwijl CU en GBG het minste interrumpeerden. De ChristenUnie wint de poedelprijs (tegoedbon voor ook volgend jaar géén interrupties), en GL en SP zullen toch echt met wildere uitspraken moeten komen.

En hoe zit het eigenlijk met het groepsgevoel in de coalitie en oppositie? Ook zo kan je tellen:

Coalitie versus Oppositie

Geen verrassend beeld. De coalitiepartijen interrumperen minder, en het college heeft het meest uit te leggen dus wordt het meest onderbroken. Maar ook valt op dat de coalitie nauwelijks wordt onderbroken. Slechts twee keer hoefde een coalitiepartij het woord tijdelijk af te staan. De oppositie werd maar liefst 7 keer onderbroken, de resterende 11 waren voor het college. Met zo’n hopeloos verdeelde en onderbroken oppositie wordt het makkelijk regeren de komende tweeënhalf jaar.

En ondanks een interruptiemoratorium toch nog wat debat, met wel 20 interrupties. Het komt nog wel goed met dat levendige debat.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek met de tags . Bookmark de permalink.

9 reacties op De Tweede Termijn Algemeen Beschouwd

 1. CB te G schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows XP

  Het was heel erg veel leeswerk, en naar ik mag aannemen, ook erg veel schrijfwerk. Ik heb wel echt genoten van dit verslag van een avondje (meerdere avondjes) raad. Het maakt het wel een stuk begrijpelijker voor burgers als het op deze manier (maar dan zonder politieke kleur van de schrijver) wordt weergegeven. Mijn voordeel is dat ik de spelers in het speelveld ken en dat ik me daarom ook gezichten bij de namen kan voorstellen en een hoop burgers kunnen dat niet, maar toch.

  Leuk gedaan Michel.

 2. CB te G schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows XP

  PS. Hopeloos verdeelde oppositie… Ja dat is ook niet zo gek als daar de SP én de VVD in zitten. Eigenlijk is het ook vreemd dat GL en de CU samen in de coalitie zitten.

  Ik zal eens aan Laura doorgeven dat ze iets leuks moet doen met het homohuwelijk… jammer alleen dat dat soort dingen landelijk spelen. Hadden dingen op gemeentelijk niveau geregeld geweest, dan hadden jullie niet met elkaar in het college gezeten.

 3. Christian schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows XP

  @ Chris
  Door dit verslag weet je ook gelijk welke partij het minste had in te brengen!
  Maar, je geeft aan dat de oppositie hopeloos verdeeld is. Geef je daarbij indirect aan dat je een voorstander bent van een tweepartijen stelsel (dan is de oppositie niet zo verdeeld)?

  Overigens laat de begrotingsbehandeling goed zijn wat het effect is van de nieuwe werkwijze raad. Doordat er in de nieuwe werkwijze meer tijd wordt besteed aan de voorbereidingsbijeenkomsten, vindt de discussie daar plaats. Dat betekent dat de raad (bij haar besluitvorming)meer afrondende zaken behandeld (hamerstukken e.d).
  Des te algemener de opmerkingen tijdens de raad en des te moeilijker het wordt om politieke profiel te herkennen. Het feit dat er bijvoorbeeld meer aan Armoedebeleid moeten worden gedaan, daarover kan in principe iedereen het over eens zijn, maar hoe en wat dat verschilt per partij. Die discussie vindt weer plaats in de deelsessies die na de begrotingsbehandeling aan de orde komen. Dat merkte ik dus vooral op aan de inhoud van de politieke bijdragen van de verschillende partijen. In het eerste termijn waren eigenlijk weinig tegenstrijdigheden op te merken: iedereen was het n grote lijnen wel eens met de begroting. Alleen de SGP en de SP waren wat verschillend (respectievelijk het armoedebeleid en reclame-uitingen, activeren van mensen naar werk). Dat geldt ook voor Gouda ontmoet; een van de grootste posten op het gebied van Veiligheid (maar wat draagt het uiteindelijk bij en welke richting ga je hiermee op?)Dit discussie vindt in een later stadium plaats.

 4. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 2.0.0.9 op Windows Vista

  Ik ben absoluut tegenstander van een tweepartijenstelsel. Je ziet in Engeland waar dat toe leidt: twee middenpartijen. De pluriformiteit is een groot goed.

  Maar dat betekent niet dat je je als oppositie niet kan organiseren. Nu wordt het ons gewoon erg makkelijk gemaakt. Op zich niet erg, maar wel jammer voor de democratie.

 5. CB te G schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows XP

  Verzin eens een goede manier om de SP en de VVD bij elkaar te brengen?

 6. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 2.0.0.8 op GNU/Linux

  Beiden klaagden over het plukken van de burger. Maar er zijn vast wel meer thema’s waar ze op kunnen samenwerken. Ik ga hier verder niet het huiswerk van de oppositie doen, dat is hun taak. Als ze zo doorgaan bereiken ze in elk geval niks.

 7. Peterpaul Kloosterman schreef:
  Gebruikt Safari 419.3 op Mac OS

  Ha Michel, dank je voor het verslag van de algemene beschouwingen! Had zelf geen ruimte om te kijken en luisteren. Maar je hebt me aardig op de hoogte gehouden.
  Is het nog iets om het ook op http://www.groenlinksgouda.nl te zetten? Het lijkt me voor leden en anderen ook leuk.

 8. Pingback: 2007 en verder at Publiekelijk tijdverdrijf

 9. Pingback: Wethouder geeft Open Source Stick kado aan raadsleden | Publiekelijk tijdverdrijf

Reacties zijn gesloten.